Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Έναρξη

コピー
Copy
カット
Cut
貼り付け
Paste
太字
Bold
斜体
Italic
下線
Underline
フォント
Font
フォント サイズ
Font Size
フィルター
Filter
AからZまで並べ替え
Sort A to Z
セル
Cell
書式のコピー/貼り付け
Format Painter
塗りつぶし
Fill
罫線
Borders

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Κουμπιά Office

新規
New
開く
Open
保存
Save
名前を付けて保存
Save as
印刷する
Print
元に戻す
Undo
やり直し
Redo
挿入
Insert
削除
Delete
名前の変更
Rename
置換
Replace
閉じる
Close
キャンセル
Cancel
Row
Column
印刷プレビュー
Print Preview
最小化する
Minimize
復元
Restore

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εισαγωγή

Table
画像
Picture
グラフ
Chart
テキスト ボックス
Text Box
ヘッダー/フッター
Header & Footer
図形
Shape
改ページ
Page Break

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Διάταξη σελίδας

タブ
Tab
余白
Margins
印刷範囲の設定
Set Print Area

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Αναφορές

脚注の挿入
Insert Footnote
索引の挿入
Insert Index

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Ανασκόπηση

スペルチェックと文章校正
Spelling & Grammar
言語の設定
Set language
翻訳
Translate
単語数
Word Count
吹き出し
Balloons

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Προβολή

ルーラー
Ruler