Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ημερομηνίες και Χρόνος

Ημερομηνίες και Χρόνος - Λέγοντας την ώρα

¿Qué hora es?
Quelle heure est-il ?
Ζητώντας την ώρα
Son las ____.
Il est ___.
Λέγοντας την ώρα
... ocho en punto.
... huit heures.
ακριβής ώρα
... ocho y media.
... huit heures et demie.
μισή ώρα μετά την ακριβή ώρα
... ocho y cuarto.
... huit heures et quart.
ένα τέταρτο της ώρας μετά την ακριβή ώρα
... cuarto para las 8.
... huit heures moins le quart.
ένα τέταρτο της ώρας πριν την ακριβή ώρα

Ημερομηνίες και Χρόνος - Χρόνος

¿Cuándo?
Quand ?
Για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα και χρόνο
ahora
maintenant
Αυτή τη στιγμή
pronto
bientôt
Σε σύντομο χρονικό διάστημα
después
plus tard
Σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα
hace un año
l'an dernier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
hace un mes
le mois dernier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
la semana pasada
la semaine dernière
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
ayer
hier
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
hoy
aujourd'hui
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
mañana
demain
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
la semana que viene
la semaine prochaine
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
año próximo
l'an prochain
Ο χρόνος σε σχέση με την εν λόγω ημέρα
segundo(s)
seconde(s)
Μονάδα χρόνου
minuto(s)
minute(s)
Μονάδα χρόνου
hora(s)
heure(s)
Μονάδα χρόνου
día(s)
jour(s)
Μονάδα χρόνου
semana(s)
semaine(s)
Μονάδα χρόνου
mes(es)
mois
Μονάδα χρόνου
año(s)
année(s)
Μονάδα χρόνου
amanecer
aube
Χρόνος της ημέρας
mañana
matin
Χρόνος της ημέρας
mediodía
midi
Χρόνος της ημέρας
tarde
après-midi
Χρόνος της ημέρας
tarde
soirée
Χρόνος της ημέρας
anochecer
crépuscule
Χρόνος της ημέρας
noche
nuit
Χρόνος της ημέρας
medianoche
minuit
Χρόνος της ημέρας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Μέρες της εβδομάδας

Lunes
lundi
Μέρα της εβδομάδας
Martes
mardi
Μέρα της εβδομάδας
Miércoles
mercredi
Μέρα της εβδομάδας
Jueves
jeudi
Μέρα της εβδομάδας
Viernes
vendredi
Μέρα της εβδομάδας
Sábado
samedi
Μέρα της εβδομάδας
Domingo
dimanche
Μέρα της εβδομάδας

Ημερομηνίες και Χρόνος - Εποχές του χρόνου

primavera
printemps
Εποχή του χρόνου
verano
été
Εποχή του χρόνου
otoño
automne
Εποχή του χρόνου
invierno
hiver
Εποχή του χρόνου