Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Στο δρόμο

Στο δρόμο - Τόπος

Mi perdiĝis.
Όταν δεν ξέρετε που είστε
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης τοποθεσίας σε χάρτη
Kie mi povas trovi ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένη τοποθεσία
... la banĉambron?
εγκατάσταση
... bankon/ŝanĝoficejon?
εγκατάσταση
... hotelon?
εγκατάσταση
... benzinstacion?
εγκατάσταση
... malsanulejon?
εγκατάσταση
... apotekon?
εγκατάσταση
... magazenon?
εγκατάσταση
... supermarkton?
εγκατάσταση
... bushaltejon?
εγκατάσταση
... metroohaltejon?
εγκατάσταση
... turistoficejon?
εγκατάσταση
... monaŭtomaton?
εγκατάσταση
Kiel mi iras al___?
Ζητώντας για κατευθύνσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
... la urbocentron?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la stacidomon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la aerhavenon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la policejon?
συγκεκριμένη τοποθεσία
... la ambasadon de [lando]?
η πρεσβεία μιας συγκεκριμένης χώρας
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη
... trinkejojn?
τοποθεσία
... kafejojn?
τοποθεσία
... restoraciojn?
τοποθεσία
... noktoklubojn?
τοποθεσία
... hotelojn?
τοποθεσία
... turismajn allogojn?
τοποθεσία
... historiajn lokojn?
τοποθεσία
... muzeojn?
τοποθεσία

Στο δρόμο - Kατευθύνσεις

Turnu maldekstre.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Turnu dekstre.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Iru rekte.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Reiru.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Haltu.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Iru al la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Iru post la____.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
Serku la___.
Για να δώσετε κατευθύνσεις
montsuben
Για να δώσετε κατευθύνσεις
supren
Για να δώσετε κατευθύνσεις
vojkruciĝo
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
trafiklumo
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες
parko
Κοινό σημείο αναφοράς όταν δίνονται οδηγίες

Στο δρόμο - Λεωφορείο / Τρένο

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Ζητώντας για ένα γραφείο εισιτηρίων
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Αγορά εισιτηρίου για συγκεκριμένη τοποθεσία
... solan bileton ...
απλό εισιτήριo
... revenan bileton ...
εισιτήριο διπλής κατεύθυνσης
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης
... tagbileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη ημέρα
... semajnobileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μιαν ολόκληρη εβδομάδα
... monatbileton ...
εισιτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ολόκληρο μήνα
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Ερώτηση σχετικά με την τιμή ενός εισιτηρίου για ένα συγκεκριμένο προορισμό
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Κράτηση συγκεκριμένης θέσης
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Ερώτηση αν το λεωφορείο ή το τρένο πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Ερώτηση σχετικά με τον χρόνο ταξιδιού
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Ερώτηση σχετικά με την αποχώρηση ενός λεωφορείου/τρένου από τον σταθμό
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Για να ρωτήσετε αν μια θέση είναι κρατημένη
Tio estas mia sidloko.
Ένδειξη ότι καθόσασταν σε μια συγκεκριμένη θέση ή την είχατε κρατήσει προηγουμένως

Στο δρόμο - Ταμπέλες

malferma
Ένα κατάστημα είναι ανοιχτό
ferma
Ένα κατάστημα είναι κλειστό
eniro
Ταμπέλα εισόδου
eliro
Ταμπέλα εξόδου
puŝu
eltiru
viroj
τουαλέτες ανδρών
virinoj
τουαλέτες γυναικών
Okupata
Το ξενοδοχείο δεν έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι κατειλημμένο
neokupata
Το ξενοδοχείο έχει ελεύθερα δωμάτια/το μπάνιο είναι ελεύθερο

Στο δρόμο - Ταξί

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Για να ζητήσετε τον αριθμό μιας υπηρεσίας ταξί
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Για να πείτε στον οδηγό ταξί που θέλετε να πάτε
Kiom por iri al __[loko]__?
Για να ζητήσετε το κόμιστρο ενός ταξί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Για να ζητήσετε από τον οδηγό του ταξί να περιμένει για λίγο
Sekvu tiun aŭton!
Χρησιμοποιείται αν είστε μυστικός/η πράκτορας

Στο δρόμο - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Kie mi povas lui aŭton?
Για να ζητήσετε που μπορείτε να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Για να καθορίσετε τι είδους αυτοκίνητο θέλετε να νοικιάσετε
...por unu tago/semajno.
Για να καθορίσετε πόσο καιρό θέλετε να το νοικιάσετε
Mi volas plenan asekuron.
Για να πάρετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση
Mi ne bezonas asekuron.
Για να μη πάρετε ασφάλιση
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Ερώτηση αν χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο πριν να επιστρέψετε το αυτοκίνητο
Kie estas la proksima benzinstacio?
Ερώτηση για την τοποθεσία του πλησιέστερου βενζινάδικου
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Για να ζητήσετε να περιλάβετε ακόμη ένα οδηγό στο συμβόλαιο ενοικίασης
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Ερώτηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας στην περιοχή
La benzinujo ne estas plena.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο δεν έχει το ντεπόζιτο 100% γεμάτο
La motoro faras strangan bruon.
Παράπονο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μηχανή του αυτοκινήτου
La aŭto estas difektita.
Παράπονο ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη