Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

zero
零(líng)
αριθμός
um
一(yī)
αριθμός
dois
二(èr)
αριθμός
três
三(sān)
αριθμός
quatro
四(sì)
αριθμός
cinco
五(wǔ)
αριθμός
seis
六(liù)
αριθμός
sete
七(qī)
αριθμός
oito
八(bā)
αριθμός
nove
九(jiǔ)
αριθμός
dez
十(shí)
αριθμός
onze
十一(shíyī)
αριθμός
doze
十二(shí'èr)
αριθμός
treze
十三(shísān)
αριθμός
quatorze
十四(shísì)
αριθμός
quinze
十五(shíwǔ)
αριθμός
dezesseis
十六(shíliù)
αριθμός
dezessete
十七(shíqī)
αριθμός
dezoito
十八(shíbā)
αριθμός
dezenove
十九(shíjiǔ)
αριθμός
vinte
二十(èrshí)
αριθμός
trinta
三十(sānshí)
αριθμός
quarenta
四十(sìshí)
αριθμός
cinquenta
五十(wǔshí)
αριθμός
sessenta
六十(liùshí)
αριθμός
setenta
七十(qīshí)
αριθμός
oitenta
八十(bāshí)
αριθμός
noventa
九十(jiǔshí)
αριθμός
cem
一百(yībǎi)
αριθμός
milhão/milhões
一百万(yībǎi wàn)
αριθμός
bilhão/bilhões
十亿(shí yì)
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

Você aceita ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
... cartões de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
μέθοδος πληρωμής
... cartões de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
μέθοδος πληρωμής
... dinheiro em espécie?
…现金?(…xiànjīn?)
μέθοδος πληρωμής
... cheque?
…支票?(…zhīpiào?)
μέθοδος πληρωμής
Eu gostaria de trocar dinheiro.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

Digite sua senha.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
Sacar dinheiro
取款(qǔkuǎn)
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
Confirmar
确认(quèrèn)
Αποδοχή μιας πράξης
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Ακύρωση μιας πράξης
Selecionar quantia
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Επιλογή ποσού χρημάτων
Você quer o recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης