Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Αριθμοί και χρήματα

Αριθμοί και χρήματα - αριθμός

零(líng)
zero
αριθμός
一(yī)
jeden
αριθμός
二(èr)
dwa
αριθμός
三(sān)
trzy
αριθμός
四(sì)
cztery
αριθμός
五(wǔ)
pięć
αριθμός
六(liù)
sześć
αριθμός
七(qī)
siedem
αριθμός
八(bā)
osiem
αριθμός
九(jiǔ)
dziewięć
αριθμός
十(shí)
dziesięć
αριθμός
十一(shíyī)
jedenaście
αριθμός
十二(shí'èr)
dwanaście
αριθμός
十三(shísān)
trzynaście
αριθμός
十四(shísì)
czternaście
αριθμός
十五(shíwǔ)
piętnaście
αριθμός
十六(shíliù)
szesnaście
αριθμός
十七(shíqī)
siedemnaście
αριθμός
十八(shíbā)
osiemnaście
αριθμός
十九(shíjiǔ)
dziewiętnaście
αριθμός
二十(èrshí)
dwadzieścia
αριθμός
三十(sānshí)
trzydzieści
αριθμός
四十(sìshí)
czterdzieści
αριθμός
五十(wǔshí)
pięćdziesiąt
αριθμός
六十(liùshí)
sześćdziesiąt
αριθμός
七十(qīshí)
siedemdziesiąt
αριθμός
八十(bāshí)
osiemdziesiąt
αριθμός
九十(jiǔshí)
dziewięćdziesiąt
αριθμός
一百(yībǎi)
sto
αριθμός
一百万(yībǎi wàn)
milion
αριθμός
十亿(shí yì)
miliard
αριθμός

Αριθμοί και χρήματα - Χρήματα

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Czy można płacić ___?
Ερώτηση σχετικά με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kartą kredytową?
μέθοδος πληρωμής
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... kartą debetową?
μέθοδος πληρωμής
…现金?(…xiànjīn?)
... gotówką?
μέθοδος πληρωμής
…支票?(…zhīpiào?)
... czekiem?
μέθοδος πληρωμής
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Αίτηση για αλλαγή συναλλάγματος
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Ερώτηση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία

Αριθμοί και χρήματα - Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Podaj PIN.
Απαιτείται άμεση εισαγωγή τον προσωπικό σας κωδικό
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Επιλογή για να πάρετε τα χρήματα
确认(quèrèn)
Akceptuj
Αποδοχή μιας πράξης
取消(qǔxiāo)
Anuluj
Ακύρωση μιας πράξης
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybierz kwotę
Επιλογή ποσού χρημάτων
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Επιλογή εκτύπωσης απόδειξης