Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ταξίδι | Ψώνια

Ψώνια - Τα βασικά

Ĉu vi havas ___?
Você tem ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο αντικείμενο
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Ερώτηση για την τοποθεσία συγκεκριμένου αντικείμενου
Kiom estas tio?
Quanto custa isso?
Ερώτηση για την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Você tem alguma coisa mais barata?
Ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει παρόμοιο προϊόν που είναι λιγότερο ακριβό.
Kiam vi malfermas/fermas?
Que horas você abre/fecha?
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ενός μαγαζιού
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Estou apenas olhando.
Ενημέρωση υπαλλήλου μαγαζιού ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια αυτή τη στιγμή
Mi aĉetos ĝin.
Eu vou levar.
Ενημέρωση απόφασης αγοράς
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Posso pagar com cartão de crédito?
Ερώτηση σχετικά με το αν το κατάστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Για να ζητήσετε την απόδειξη
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Για να ζητήσετε μια τσάντα
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Eu gostaria de devolver isso.
Για να εξηγήσετε ότι θέλετε να επιστρέψετε κάτι

Ψώνια - Ρούχα

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provar esta roupa, por favor?
Ερώτηση για το αν μπορείτε να δοκιμάσετε ενδύματα
Kie estas la vestaroj?
Onde estão os provadores?
Ερώτηση σχετικά με την τοποθεσία των δοκιμαστηρίων
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Você tem essa peça em ___?
Ερώτηση για αν το κατάστημα έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου
...malgranda?
... tamanho menor?
Μέγεθος ρούχου
...meza?
... tamanho médio?
Μέγεθος ρούχου
...granda?
... tamanho grande?
Μέγεθος ρούχου
...ekstragranda?
... tamanho extra grande?
Μέγεθος ρούχου
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Ερώτηση για συγκεκριμένο μέγεθος παπουτσιού
Ĝi estas tro malgranda.
É muito pequeno.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μικρό
Ĝi estas tro granda.
É muito grande.
Εξήγηση ότι το ρούχο είναι πολύ μεγάλο
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fico bem nessa roupa?
Για να ζητήσετε την γνώμη κάποιου σχετικά με το πως φαίνεται ένα ρούχο πάνω σας

Ψώνια - Παζάρεμα

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Πρόταση για τιμή εκκίνησης
Tiu estas tro kara
Isso é muito caro!
Αντίθεση σε τιμή, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Αναφορά σχετικά με φθηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Ρύθμιση τελικής προσφοράς
Tiam mi ne interesas.
Então eu não estou interessado/interessada.
Εμφάνιση αδιαφορίας
Mi iros aliloken.
Vou para outra loja.
Εμφάνιση αδιαφορίας με απειλή ότι θα φύγετε
Mi ne povas pagi ĝin!
Eu não posso pagar por isso!
Αντίθεση σε τιμή λέγοντας ότι δεν έχετε το ποσό χρημάτων που ζητά ο πολιτής
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Aποδοχή της συμφωνίας με προσποιητή λύπη