Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kedves John!
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome bácsi!
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Szia John!
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Drágám / Édesem / Kedvesem!
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm az e-mailedet.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt újra hallani felőled.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam...
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Van már programod...?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... üdvözletét küldi.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Add át üdvözletemet ....
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Várom válaszodat.
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj vissza hamar.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj, ha ...
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Írj, amint többet tudsz.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Vigyázz magadra.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Szeretlek.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Legjobbakat!
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat!
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Sok puszi, / Szeretettel,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς