Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Beste Jan
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hallo Jan
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Introduction of your website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... doet jou de groeten.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Doe ... de groeten namens mij.
Salutami...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Ik hoop snel van jou te horen.
Scrivimi presto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug wanneer ...
Rispondimi non appena...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Het ga je goed.
Stammi bene.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ik hou van je.
Ti amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Hartelijke groeten,
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Un abbraccio,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς