Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Beste Jan
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hallo Jan
Saluton John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
Saluton John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
Estimata John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Introduction of your website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Het ga je goed.
Atentu.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Multe da amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Multa amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς