Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
你好,约翰,
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Διαβίβαση σημαντικών νέων
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Introduction of your website
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
尽快回复。
Write back soon.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
当...,请回复我。
Do write back when…
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
保重。
Take care.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
我爱你。
I love you.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
衷心的祝福,
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς