Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς