Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς