Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Saluton John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Saluton John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Estimata John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Atentu.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Mi amas vin.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Multe da amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Multa amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς