Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Write back soon.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Take care.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
I love you.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς