Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Milá mamko / Milý taťko
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Můj milý / Má milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Můj/Má nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
Děkuji za tvůj e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Opatruj se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Miluji tě.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς