Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Hallå John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Min älskling,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Raring,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Min käre John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Sköt om dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Puss och kram,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
Kramisar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς