Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Het ga je goed.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς