Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
정아에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
어머니께/ 아버지께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
작은 삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
안녕 수지야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
수지야!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
수지!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
나의 사랑 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
사랑하는 부인,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
..관련 계획이 있으십니까?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
... 듣게 되어 기뻐
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물어보십니다.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대할게.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
곧 답장 써주십시오.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
...면 답장을 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
건강히 지내세요.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
사랑해요.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
좋은 하루 보내세요.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
사랑하는 마음 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
사랑하는 마음과 함께.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
사랑하며, ... 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς