Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς