Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
Grazie per la tua e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Scrivimi presto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Stammi bene.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Ti amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Un abbraccio,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς