Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς