Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Cher Albert,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Salut André,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Coucou Sébastien,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Louis,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Mon cher Thomas,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
Merci pour votre courriel.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à...de ma part.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Prends soin de toi.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Je t'aime.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Amitiés,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Amicalement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Bises,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
Bisous,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς