Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cher Albert,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Cher Oncle Maurice,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Salut André,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Coucou Sébastien,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Louis,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Mon cher Thomas,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Merci pour votre courriel.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Introduction of your website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Dis bonjour à...de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ik hoop snel van jou te horen.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Je t'aime.
Ik hou van je.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amicalement,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bien à vous/toi,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tendrement,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bises,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bisous,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς