Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Salut André,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Louis,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi vite.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Prends soin de toi.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Je t'aime.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amicalement,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tendrement,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bises,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bisous,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς