Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Opatruj se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Miluji tě.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς