Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Напиши, если/когда...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Береги себя.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Я тебя люблю.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς