Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Bună Andrei!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Salut Andrei!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Te iubesc!
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Cu toată dragostea,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Cu mult drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς