Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Olá Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Oi Vítor,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Vítor,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...manda lembranças.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Escreva de volta quando...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Cuide-se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Eu te amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Abraços,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Tudo de bom,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Com todo meu amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς