Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Jó volt újra hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Van már programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Add át üdvözletemet ....
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Várom válaszodat.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Írj vissza hamar.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Írj, ha ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Írj, amint többet tudsz.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Vigyázz magadra.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Szeretlek.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Sok puszi, / Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς