Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς