Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Salutami...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Rispondimi non appena...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Stammi bene.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Ti amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Un abbraccio,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς