Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Hola Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hola Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Juan:
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Querido:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mi amor:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Amado Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Escríbeme cuando...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Cuídate / Cuídense
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Te amo,
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Mis mejores deseos,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Con amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς