Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς