Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Saluton John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Saluton John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Estimata John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Skribu reen kiam...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Atentu.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Mi amas vin.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Ĉiu mia amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Multe da amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Multa amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς