Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Kære,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Kæreste,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Kæreste John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... siger hej.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Skriv tilbage når...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Have det godt.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Jeg elsker dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
De bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Alt det bedste,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Kærligst,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς