Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Cher Albert,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Salut André,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Coucou Sébastien,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Louis,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Mon cher Thomas,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Merci pour votre courriel.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...envoie ses salutations.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Dis bonjour à...de ma part.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Écris-moi vite.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Écris-moi quand...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Prends soin de toi.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Je t'aime.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Tous mes vœux,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Amitiés,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Amicalement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Bien à vous/toi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Tendrement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Bises,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Bisous,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς