Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Hej John,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hejsan John,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Halloj John,
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Min kära,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Min älskling,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Παράκληση για απάντηση
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sköt om dig.
保重。
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jag älskar dig.
我爱你。
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Många kramar,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kramar,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Puss och kram,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς