Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Salut Andrei!
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
谢谢您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你有没有...的计划?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Παράκληση για απάντηση
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Aveţi grijă de voi!
保重。
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Te iubesc!
我爱你。
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Toate cele bune,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Cu mult drag,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς