Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Beste Jan
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hallo Jan
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw brief.
Grazie per avermi scritto.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... doet jou de groeten.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Doe ... de groeten namens mij.
Salutami...
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Ik hoop snel van jou te horen.
Spero di avere presto tue notizie.
Παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Schrijf me snel terug wanneer ...
Rispondimi non appena...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Het ga je goed.
Stammi bene.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ik hou van je.
Ti amo.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Hartelijke groeten,
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Liefs,
Con affetto,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς