Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
你好,约翰,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的来信。
Köszönöm a leveledet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
Jó volt megint hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
你有没有...的计划?
Van már valami programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
很高兴宣布...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
很遗憾地告诉你们...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...致上他/她的祝福。
... is üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
代我向...问好。
Üdvözöld...-t helyettem is.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
我期待着尽快能收到您的回复。
Várom a válaszodat.
Παράκληση για απάντηση
尽快回复。
Írj hamar.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
当...,请回复
Írj, amint ....
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
如果你有更多消息时,请发送给我。
Írj, ha többet megtudsz.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
保重。
Vigyázz magadra.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
我爱你。
Szeretlek
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
衷心的祝福,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
衷心祝福,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς