Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
你好,约翰,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
Kære,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
Kæreste,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Παράκληση για απάντηση
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
保重。
Have det godt.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
我爱你。
Jeg elsker dig.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
Alt det bedste,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
Kærligst,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς