Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
Köszönöm a leveledet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Jó volt megint hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Van már valami programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
... is üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
Üdvözöld...-t helyettem is.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
Várom a válaszodat.
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
Írj hamar.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
Írj, amint ....
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, ha többet megtudsz.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
Szeretlek
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς