Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
太郎くんへ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
太郎くんへ
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
お手紙ありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
・・・・をお知らせします。
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていました。
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
・・・・によろしく言っておいてね。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
お返事を待っています。
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
はやく返事を書いてね。
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
・・・・の時は連絡してください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
なにか報告があったらまた教えてください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
元気でね
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
好きだよ
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
またね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς