Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Caro Luca,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ciao Matteo,
Saluton John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Saluton John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Mia kara,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Estimata John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Παράκληση για απάντηση
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Stammi bene.
Atentu.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Ti amo.
Mi amas vin.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Con affetto,
Multa amo,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς