Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Estimata John,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Saluton John,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Bună Andrei!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Salut Andrei!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Παράκληση για απάντηση
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Mi amas vin.
Te iubesc!
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Multa amo,
Cu mult drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς