Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Estimata John,
Drogi Janie,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata paĉjo/panjo,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Saluton John,
Cześć Michale,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Hej Janku,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Janku,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via letero.
Dziękuję za Twój list.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Παράκληση για απάντηση
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Ściskam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς