Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Estimata John,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Saluton John,
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Παράκληση για απάντηση
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Atentu.
Take care.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Mi amas vin.
I love you.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Ĉion bonan,
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Multa amo,
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς