Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
Hei John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Heippa John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Rakkaani,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Rakas John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
Pärjäilkää.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
Rakastan sinua.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
Terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Kaikkea hyvää,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
Rakkaudella,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς