Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
Drogi Janie,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
Cześć Michale,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hej Janku,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Janku,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
Dziękuję za Twój list.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
Pozdrowienia od...
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
Odpisz szybko.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
Kocham Cię.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Ściskam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Buziaki,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς