Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
Írj hamar.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
Írj, amint ....
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
Vigyázz magadra.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
Szeretlek
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς